Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): a) Có văn bản công nhận Chủ đầu tư dự án b) Có quy hoạch 1/500 được phê duyệt c) Có vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20ha, không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất từ 20ha trở lên.
Doanh nghiệp mới thành lập cần thực hiện các thủ tục ban đầu trong lĩnh vực lao động.
Hướng dẫn Số: 5144/HD-LS, Liên Sở Xây dựng – Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn một số vấn đề trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (viết tắt là giấy chứng nhận) theo Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ
Xử lý nhà xây dựng sai phép, không phép trước 01/07/2004 (ngày Luật xây dựng có hiệu lực); từ 01/07/2004 đến trước 01/07/2006 (Ngày Luật nhà ở có hiệu lực); từ 01/07/2006. Nghị định 88/2009/NĐ-CP; Quyết định 39/2005/QĐ_TTg; hướng dẫn 5144...